Online Banking

ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ

ການທະນາຄານທາງອິນເຕີເນັດ

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກຄືຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເລີດໃຫ້ກວມລວມທຸກພາກສ່ວນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບຄວາມປອດໄພ. ການຮັກສາເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຖືວ່າເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ.

ເພື່ອຜ່ານເຂົ້າສູ່ການບໍລິການທະນາຄານທາງອິນເຕີເນັດຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃສ່ລະຫັດປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເລກລະຫັດຜ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການເຂົ້າໃຊ້ງານໂດຍບຸກຄົນອື່ນພວກເຮົາໄດ້ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງໃນການເຂົ້າໃຊ້ງານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອຜ່ານເຂົ້າລະບົບແລ້ວບໍ່ມີການໃຊ້ງານລະບົບຈະທຳການໝົດເວລາການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້ານຳໃຊ້ຂອງຜູ້ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າທາງທະນາຄານພາບລິກຈະບໍ່ຖາມ ແລະ ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼື ຜ່ານທາງອີເມວ, ຈົດໝາຍ ແລະ ທາງໂທລະສັບ/ຂໍ້ຄວາມໂດຍເດັດຂາດ. ເນື່ອງຈາກທາງທະນາຄານຈະມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງລູກຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນັບແຕ່ມື້ທີ່ລູກຄ້າໄດ້ເປີດບັນຊີກັບພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດທຸລະກຳອອນລາຍຄວນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ມີລະບົບປ້ອງກັນໄວຣັສເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ສຳລັບຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ງານທາງອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ ຄວາມປອດໄພທາງອອນລາຍ.Security Policy

Internet Banking

The Public Bank Group’s commitment to excellence extends to all segments of our business, especially our security systems. Keeping your cash safe is our top priority.

To access our internet banking service, you are required to key in a personal User ID and Password. In a bid to prevent password guessing, there is a limited number of retries. In addition, inactive sessions are timed out to prevent unauthorised use.

Please be reminded that Public Bank does not, and will never request for sensitive/confidential information from our customers online or via e-mail, letters and telephone calls/sms. The Bank has your personal information and mobile phone number when an account was opened with us.

You are advised to exercise caution when performing your online transactions and ensure your PC and mobile devices are protected with an effective anti-virus software.

For more tips on how to stay safe online, please visit online security.