Corporate Profile

ສິນເຊື່ອ

ທີ່ທະນາຄານພາບລິກ, ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກຮູບແບບການເງິນທີ່ແຕກຕ່າງ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ. ສິນເຊື່ອດ້ານການເງິນແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງເພື່ອບຸກຄົນ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ ເຊັ່ນວ່າ: ເພື່ອຊື້ຫຼັກຊັບ, ຊື້ລົດ, ຊື້ເຄື່ອງກົນຈັກ, ນຳໃຊ້ເຮັດທຶນໝູນວຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສິນເຊື່ອແບບມີກຳນົດ
ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈຕໍ່ຄວາມສະດວກໃນການຊຳລະງວດຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕອບສະໜອງການກູ້ຢືມໄລຍະ ຍາວເຖິງ 15 ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຫລຸດຜ່ອນດອກເບ້ຍດ້ວຍຮູບແບບການຄິດໄລ່ເປັນເດືອນ.

ສິນເຊື່ອແບບເບີກເກີນບັນຊີ
ທ່ານສາມາດຖອນເງິນທຶນໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍຈາກບັນຊີກະແສລາຍວັນເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ.
 • ບໍ່ມີກຳນົດຕາຕະລາງການຊຳລະຄືນ.
 • ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຈາກການນຳໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ.
ໃບຮັບເງິນການຄ້າ
ສິນເຊື່ອເພື່ອການຄ້ຳປະກັນການຄ້າຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ: ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ, ໜັງສືສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍລິການສິນເຊື່ອເພື່ອການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ. ນອກນີ້ຍັງມີບໍລິການຮຽກເກັບເອກະສານ.

ສະກຸນເງິນ
ສຳລັບລາຍການທາງການເງິນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທ່ານໂດຍເປັນສະກຸນເງິນກີບ, ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບາດໄທ.

ການປະກອບເອກະສານສຳລັບຂໍສິນເຊື່ອ
 • ສຳເນົາໃບຕາດິນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ
 • ໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ທະບຽນອາກອນ ( ສຳລັບປີລ່າສຸດ )
 • ບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ (ສຳລັບ 3 ປີຜ່ານມາ)
 • ບັນຊີສຳຮອງທະນາຄານ 6 ເດືອນຜ່ານມາ

ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງສິນເຊື່ອແມ່ນຄິດໄລ່ໃນຊ່ວງທ້າຍງວດວັນທີ 30/12/2018

ສິນເຊື່ອລ່ວງໜ້າ ກີບ ບາດ ໂດລາ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7.69 7.31 5.87

*ສຳລັບອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະເດືອນ

ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການ ແລະ ຄ່າບໍລິການສິນເຊື່ອ

ລຳດັບ ຄ່າທຳນຽມ ຈຳນວນເງິນ
1

ຄ່າທຳນຽມການດຳເນີນການ

 • ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການແມ່ນ 1% ຂອງວົງເງິນກູ້ອະນຸມັດ ສຳລັບສະກຸນເງິນກີບ
 • ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການ 2% ຂອງວົງເງິນກູ້ອະນຸມັດ ສຳລັບສະກຸນເງິນຕຼາຕ່າງປະເທດ
2

ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການດຳເນີນການ

 • ຄ່າທຳນຽມໃນການລົງກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຫລັກຊັບ ຈຳນວນ 200.00 ໂດລາ ຮັບຜິດຊອບໂດຍຜູ້ຮ້ອງຂໍ.
 • ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆທີ່ຫັກໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມ: ປົກຄອງບ້ານ, ທະບຽນສານ, ພະແນກທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຄ່າທຳນຽມໃນການຂໍຍົກເລີກສິນເຊື່ອໂດຍລູກຄ້າ ຫລັງອະນຸມັດ ຈຳນວນ 200.00 ໂດລາ.
3 ຄ່າທຳນຽມຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ

ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ອີງຕາມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອຂອງລູກຄ້າທີ່ກຳນົດໂດຍ BOL.

ຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອຂອງລູກຄ້າແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມລະບົບອັດຕາຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ (CRR) ຂອງທະນາຄານ.

ຄະແນນ CRR ຂອງລູກຄ້າ ຄ່າທຳນຽມຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ (%ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ)
A & B 0.5%
C and Below 1.0%
4 ຄ່າທຳນຽມຂອງການປ່ຽນແປງດ້ານສິນເຊື່ອ.
 • ຄ່າທຳນຽມທົບທວນສັນຍາປະຈຳປີ 1% ຂອງວົງເງິນອານຸມັດ.
 • ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການ 1% ສຳລັບປ່ຽນຈຸດປະ ສົງຂອງສິນເຊື່ອ, ຖອນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນ,ປ່ຽນ ແທນຫລັກຊັບ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍອື່ນໆ.
 • ຄ່າທຳນຽມ 1% ໃນການຂໍວົງເງິນສິນເຊື່ອເພີ້ມ ຫລື ຂໍນຳໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊື່ອຄືນ.
 • ຫລັກຊັບທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອເປັນໄລຍະທີ່ ຕ້ອງຜ່ານການປະເມີນ ແລະ ກວດສອບ ຫລັກຊັບ. ຄ່າທຳນຽມກວດສອບຫລັກຊັບແຕ່ລະຄັ້ງ 30.00 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ ສຳລັບວົງເງິນກູ້ 100,000.00ໂດລາ ລົງມາ ແລະ 50.00 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ ສຳລັບວົງເງິນກູ້ທີ່ເກີນ 100,000.00ໂດລາຂື້ນໄປ.
5 ຄ່າທຳນຽມຕັດງວດຊຳລະ
 • ເງິນກູ້ແບບມີກຳນົດ: ສຳລັບງວດຊຳລະແມ່ນຫັກ (ຕົ້ນທຶນ + ດອກເບ້ຍ) ເປັນເດືອນເຊິ່ງລວມທັງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:
  • ສະກຸນເງິນກີບ: 10,000.00 ກີບ ຕໍ່ງວດຊຳລະ
  • ສະກຸນເງິນບາດ: 40.00 ບາດ ຕໍ່ງວດຊຳລະ
  • ສະກຸນເງິນໂດລາ: 1.00 ໂດລາ ຕໍ່ງວດຊຳລະ
 • ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
  • ການຊຳລະດອກເບ້ຍຫັກເປັນເດືອນໂດຍ ຄິດໄລ່ຈາກວົງເງິນທີ່ຖືກໃຊ້.
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍປັບໄຫມເພີ້ມ 2% ຕໍ່ປີ ແມ່ນ ຈະຖືກຄິດໄລ່ເພີ່ມຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍປົກກະຕິຂອງວົງເງິນທີ່ເກີນ (ຄ້າງຊຳລະ)
  • ຄ່າທຳນຽມພັນທະ 1% ຕໍ່ປີ ແມ່ນຈະຖືກເກັບ ເປັນເດືອນ ໂດຍຄິດໄລ່ຈາກສ່ວນຂອງຕົ້ນທຶນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຖອນໄປໃຊ້ຂອງວົງເງິນອານຸມັດ ຖອນເກີນບັນຊີ

ຄ່າປັບໄຫມຈ່າຍຊ້າ

ລຳດັບ ຄ່າທຳນຽມ ຈຳນວນເງິນ
1

ຄ່າປັບໄຫມຈ່າຍຊ້າ

 • ຄ່າປັບໄຫມຈ່າຍຊ້າແມ່ນຈະຖືກຄິດໄລ່ຈາກງວດຄ້າງຊຳລະ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງຍອດທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍ ແບບເປັນໄລຍະໂດຍຄິດໄລ່ 2% ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ປົກກະຕິແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 150% ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍປົກກະຕິ.
2

ຄ່າທຳນຽມແຈ້ງເຕືອນ

 • ສສຳລັບຄ່າທຳນຽມການອອກໜັງສືແຈ້ງເຕືອນສຳລັບວົງເງິນກູ້ທີ່ ຄ້າງຊຳລະແມ່ນຈະຖືກເກັບ 5.00 ໂດລາ ຕໍ່ການແຈ້ງເຕືອນ.
3 ອັດຕາດອກເບ້ຍປັບໄຫມ
 • ຖ້າຫາກບັນຊີເປັນໜີ້ເສຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍຈະຖືກຄິດໄລ່ເພີ້ມ 2% ຈາກດອກເບ້ຍປົກກະຕິແບບອັດຕະໂນມັດ ຂອງຍອດເຫລືອວົງເງິນ ແຕ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເກີນ 150% ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍປົກະຕິ

ຄ່າທຳນຽມການປິດບັນຊີເງິນກູ້ກ່ອນກຳນົດ

ລຳດັບ ຄ່າທຳນຽມ ຈຳນວນເງິນ
1

ຄ່າທຳນຽມການຊຳລະເງິນກູ້ກ່ອນກຳນົດ

 • ປັບໄຫມ 3% ຂອງວົງເງິນກູ້ທີ່ອະນຸມັດໃນກໍລະນີ ຕ້ອງ ການປິດບັນຊີເງິນກູ້ພາຍໃນ 3 ປີ ນັບຈາກມື້ປ່ອຍເງິນກູ້, ກໍລະນີຕ້ອງການປ່ຽນແປງເງິນກູ້ທີ່ໄດ້ອານຸມັດແລ້ວ ຫລື ແກ້ໄຂສັນຍາ.
2

ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໃນການປິດບັນຊີໜີ້ເສຍ

 • ສຳລັບການຢື່ນຮ້ອງຟ້ອງເງິນກູ້ຢືມໃດໜຶ່ງແມ່ນຈະເກັບຄ່າທຳນຽມໃນການດຳເນີນການເປັນຈຳນວນເງິນ 3,000,000.00ກີບ.
 • ຄ່າທຳນຽມທາງກົດໝາຍປະກອບມີ ຄ່າທະນາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການຮ້ອງຟ້ອງ.
 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ສານປະຊາຊົນ: ຄ່າທຳນຽມສານ, ຄ່າທຳນຽມ ການກວດສອບຫລັກຊັບ ແລະ ຄ່າອາກອນ 2% ຂອງວົງ ເງິນກູ້ຢືມ ຫລື ວົງເງິນທີ່ສານປະຊາຊົນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ ຊຳລະໂດຍຜູ້ແພ້ຄະດີ.

ຄ່າປະກັນໄພ

ລຳດັບ ຄ່າທຳນຽມ ຈຳນວນເງິນ
1

ປະກັນໄພ

 • ການຄິດໄລ່ຄ່າປະກັນໄພແມ່ນຈະຖືກຄິດໄລ່ຈາກມູນຄ່າການປະເມີນ ຂອງຫລັກຊັບໂດຍບໍລິສັດປະກັນໄພ ສັນຍາຈະຖືກຕໍ່ເປັນປີຈົນກວ່າ ຫລັກຊັບດັ່ງກ່າວຈະຖືກເພີກຖອນ.


Loan

At PBB, we give you the flexibility of choosing from a wide range of different financing packages, depending on your financial needs. Financing is available for both personal and business use, such as purchase of assets, purchase of vehicles and machineries, working capital financing, etc.

Fixed Loan
To ensure a comfortable monthly installment amount, we offer long loan tenure of up to 15 years. Great savings as interest rates are calculated on monthly rest.

Overdraft (OD)
Allows you to draw additional funds quickly and conveniently from your current account when you require it.
 • No fixed repayment schedule
 • Interest charge only when funds are used
Trade Bills
Full range of trade finance facilities such as Bank Guarantee, Letter of Credit &Trust Receipt. Document collection services also provided.

Currency
Our financing packages are available in Lao Kip, US Dollar & Thai Baht to cater with your requirements.

Minimum documents required for applications
 • Copy of Land Title
 • Copy of ID, Family Book, Passport
 • Residence certificate and Bio data
 • Business License & Tax License (for the latest year)
 • Financial statement (for the past 3 years)
 • Bank statement for past 6 months

Loan interest rate calculated for period ending 30/12/2018

Loan & Advance LAK THB USD
Pricing rate 7.69 7.31 5.87

*Pricing subject to change on monthly basis

Processing Fees and Service Charges on Loan

No. Charges Amount
1

Credit Processing Fee

 • Credit Processing Fee is 1% of the loan approved limit for LAK currency facility.
 • Credit Processing Fee is 2% of the loan approved limit for foreign currency facility.
2

Other fee related to Credit Processing

 • Collateral evaluation and inspection fee USD200.00 charged to applicant.
 • Other Fee charged by third parties: Village Chief, Court registration, Land Office registration and etc.
 • Cancellation of approved loan by customer USD200.00 charge to applicant.
3 Credit Risk Fee

Customer will be charge a Credit Risk Fee based on Bank's assessment of customer credit risk as regulated by BOL.

Customer Credit Risk is computed based on Bank Credit Risk Rating (CRR) system of bank.

CRR Scoring of Customer Credit Risk Fee (% on Approve Limit)
A & B 0.5%
C and Below 1.0%
4 Credit Facility Variation Fee
 • Annual Review fee for continuation of facility is 1% on Approved Limit/Operating Limit.
 • Processing fee 1% for change of loan purpose, discharge property, substitution of properties and any other request.
 • Processing fee 1% on increased amount for top-up loan or reinstate loan amount.
 • Property under progressive release of loan is subject to property evaluation and inspection. Each inspection fee is USD30.00 for loan up to USD100K, USD50.00 for loan above USD100K.
5 Loan Installment Fee
 • Fixed Loan : Installment is charged (principal + Interest) on monthly basis including service charges details below :
  • LAK Currency : LAK10,000.00 per installment
  • THB Currency : THB40.00 per installment
  • USD Currency : USD1.00 per installment
 • Overdraft :
  • Interest payment is charged on monthly basis base on utilize amount.
  • An additional interest of 2% per annum above the prevailing rate shall be levied on any amount exceeding the operative limit. ( overdue)
  • A commitment fee of 1% per annum, computed on a monthly basis, shall be levied on the undrawn portion of the overdraft limit

Late Charges on Loan

No. Charges Amount
1

Late Charge Payment

 • A late charge shall be levied on any overdue installments and loan interest on balance released progressively remained unpaid calculated at 2% above prevailing loan interest but not exceeding 150% of the prevailing loan interest rate.
2

Reminder Fee

 • For any reminder letter issued for overdue loan shall be charged for USD5.00 per reminder.
3 Penalty Interest Rate
 • If the account turns to non-performing loan, the pricing would be automatically increased to 2% above prevailing facility interest rate on the entire outstanding amount but not exceeding 150% of the prevailing loan interest rate.

Settlement Fees on Loan

No. Charges Amount
1

Early Loan Settlement Fee

 • Any Loan offered which is settled within 3 years from date of full disbursement, variation of the loan approved, or amendment on agreement shall be charged 3% of original loan approved amount.
2

Impaired Loan Settlement Fee

 • For any loan subject to file petition would be charged for additional payment of LAK 3,000,000.00 for operating Fee.
 • Legal Fee is including lawyer Fee and related payment paid by bank to file petition to court.
 • Payment to court department: court fee, property inspection fee and 2% of loan amount or amount fixed by court charged to the party who lose the case.

Insurance fee

No. Charges Amount
1

Insurance

 • Insurance Fee is computed based on property’s valuation by the Insurance Company, renewed annually until the property is discharged.