Corporate Profile

ບັນຊີເອຊີອີ

ເປັນບັນຊີຜະສົມຜະສານທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການກວດສອບບັນຊີ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທ່ານ ຍັງໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຈາກບັນຊີຝາກປະຈຳ. ເຊິ່ງບັນຊີດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ.

ນີ້ຄືຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນຊີເອຊີອີ ໃຫ້ຫຍັງແກ່ທ່ານ:
 • ປື້ມແຊັກຂອງບັນຊີເອຊີອີ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາພິເສດດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຮູບແບບ UV.
 • ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເປັນວັນໂດຍອີງຕາມຍອດຄົງເຫລືອໃນທ້າຍມື້ທີ່ຕ້ອງສູງກວ່າເກນກຳນົດ ແລະ ການຊຳລະດອກເບ້ຍແມ່ນທຸກວັນທີສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ.
 • ທ່ານສາມາດຂໍໃບສະຫລຸບບັນຊີສຳຮອງປະຈຳເດືອນຂອງທ່ານໄດ້ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການ ເກັບກຳລາຍຈ່າຍ ແລະ ຈັດການບັນຊີຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະບາຍໂດຍຜ່ານທາງການບໍລິການຂອງສາຂາທະນາຄານພາບລິກ ແລະ ຕູ້ຖອນເງິນ (ATM).

ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກທີ່ໃຊ້ໄດ້
ກີບລາວ , ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບາດໄທ

ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ

ບັນຊີບຸກຄົນ / ບັນຊີຮ່ວມ ບໍລິສັດ / ໜ່ວຍງານ
LAK4,000,000 LAK8,000,000
USD500 USD1,000
THB20,000 THB40,000

ເງື່ອນໄຂຜູ້ມີສິດເປີດບັນຊີ

 • ອາຍຸ 18 ປີ ຂື້ນໄປ
 • ບັນຊີບຸກຄົນ
 • ບັນຊີຮ່ວມ
 • ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ
 • ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ
 • ບັນຊີຮຸ້ນສ່ວນ
 • ບັນຊີບໍລິສັດ
 • ບັນຊີສະມາຄົມ, ສະໂມສອນ ຫລື ບັນຊີສະມາຄົມ (ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ)
 • ບັນຊີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

ບັນຊີບຸກຄົນ/ຮ່ວມ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ບັນຊີບໍລິສັດ/ໜ່ວຍງານ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ເກີນ

LAK8,000,000
USD1,000
THB40,000
0.50% p.a. ຕໍ່ປີ ເກີນ LAK24,000,000
USD3,000
THB120,000
0.50% p.a. ຕໍ່ປີ
ເກີນ LAK32,000,000
USD4,000
THB160,000
1.00% p.a. ຕໍ່ປີ ເກີນ LAK120,000,000
USD15,000
THB600,000
1.00% p.a. ຕໍ່ປີ

ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າທຳນຽມປະຈຳເຄິ່ງປີ 40.000ກີບ / 5ໂດລາ / 200ບາດ
ຄ່າຊື້ປື້ມແຊັກ 3ໂດລາ ຫລື ທຽບເທົ່າ
ແຊັກຖືກຕີກັບເນື່ອງຈາກເງິນບໍ່ພໍ 50ໂດລາ ຫລື ທຽບເທົ່າ* ( ຕໍ່ໃບແຊັກ)
ຍົກເລີກການສັ່ງຈ່າຍໃບແຊັກ 5ໂດລາ ຫລື ທຽບເທົ່າ (ຕໍ່ໃບແຊັກ)
ຄ່າທຳນຽມການປິດບັນຊີ 5ໂດລາ ຫລື ທຽບເທົ່າ ຖ້າຫາກປິດບັນຊີກ່ອນ 3 ເດືອນ
*ອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ 1ໂດລາ = 8,000ກີບ / 40ບາດ


ເອກະສານການເປີດບັນຊີ

ບັນຊີບຸກຄົນ / ຮ່ວມ
 • ບັດປະຈຳຕົວ / ປື້ມສຳມະໂນຄົວ
 • ຜູ້ແນະນຳ
ບັນຊີບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ / ບັນຊີບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ / ບັນຊີບໍລິສັດ
 • ບັດປະຈຳຕົວຂອງເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສະຫະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
 • ຕ້ອງມີຜູ້ແນະນຳ
ບັນຊີສະມາຄົມ, ສະໂມສອນ ຫລື ບັນຊີສະມາຄົມ (ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດ)
 • ບັດປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ທີ່ມີລາຍເຊັນເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ
 • ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການສ້າງຕັ້ງ
 • ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນມະຕິຕົກລົງ / ບົດບັນທຶກການອະນຸມັດຈາກກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການ
 • ຕ້ອງມີຜູ້ແນະນຳ
ບັນຊີບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ
 • ໜັງສືຜ່ານແດນ / ບັດປະຈຳຕົວ
 • ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ
 • ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງງານ, ຖ້າຫາກຜູ້ຮ້ອງຂໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນລາວ
 • ຕ້ອງມີຜູ້ແນະນຳ
ບັນຊີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ
 • ໜັງສືຜ່ານແດນ / ບັດປະຈຳຕົວ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ
 • ໜັງສືມະຕິຕົກລົງຂອງບໍລິສັດ
 • ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຂໍ ເປີດບໍລິສັດ (ຖ້າມີ)
 • ຕ້ອງມີຜູ້ແນະນຳ
ACE Account

It’s a hybrid account that offers the convenience of a checking account while letting you enjoy the attractive interest rates provided by a savings account. Truly a smart account that offers you more!

Here’s what ACE account offers you:
 • A specially designed ACE account cheque book with better security of UV emblem.
 • Multi-tiered interest calculated daily based on the day end balances above threshold amount and payable on the last day of each month
 • A hardcopy consolidated monthly statement is provided on request, making easier for you to keep track of your expenditure and manage your account.
 • Easy access to your account through any Public Bank branch and ATM

Type of Deposit Currencies Available:
Lao Kip, US Dollar and Thai Baht

Initial Deposit

Individual / Joint Account Companies / Entities
LAK4,000,000 LAK8,000,000
USD500 USD1,000
THB20,000 THB40,000

Eligibility

 • 18 years old and above
 • Individual
 • Joint Account
 • Non-resident individual
 • Sole Proprietorship
 • Partnership Account
 • Company Account
 • Association, Clubs or Society Accounts (Non-Government Bodies)
 • Non-resident companies

Interest rate

Individual/Joint Account Interest Rate Companies/Entities Interest Rate

Above

LAK8,000,000
USD1,000
THB40,000
0.50% p.a. Above LAK24,000,000
USD3,000
THB120,000
0.50% p.a.
Above LAK32,000,000
USD4,000
THB160,000
1.00% p.a. Above LAK120,000,000
USD15,000
THB600,000
1.00% p.a.

Fees and Charges

Half Yearly Annual Fee LAK40,000 / USD5 / THB200
Cheque Book Fee USD3 or equivalent *
Cheque Returned Due To Insufficient Fund USD50 or equivalent * (per cheque)
Stop Payment of Cheque USD5 or equivalent * (per cheque)
Charge for Account Closure USD5 or equivalent if account closed less than 3 months *
*Base Conversion Rate USD1 = LAK8,000 / THB40


Account Opening Requirements

Individual/Joint:

 • Identification Card/Family Book
 • An Introducer is required
Sole Proprietorship/Partnership Account/Company Account
 • Identity Card of the Sole Proprietor
 • A copy of the Business Registration Form
 • A Copy of the Tax Registration Form
 • An Introducer is required
Association, Clubs or Society Accounts (Non-Government Bodies)
 • Identity Card for the Signatories
 • A copy of the Certificate of Registration
 • A copy of the Certified Resolution/Minutes of Meeting passed by the Management Committee
 • An Introducer is required
Non-Resident Individual
 • Original Passport/Identity Card
 • Work permit or
 • Family Book or Marriage Certificate, if the applicant is married to a Laotian
 • An Introducer is required
Non-Resident Companies
 • Original Passport/Identity Card
 • Business Registration
 • Company Resolution
 • Terms and condition of company establishment (if any)
 • An Introducer is required