Corporate Profile

ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

ບັນຊີກະແສລາຍວັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການເລື່ອງການເງິນຂອງທ່ານໄດ້ສະດວກສະບາຍຂື້ນດ້ວຍການນຳໃຊ້ປື້ມແຊັກ, ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ສະດວກສະບາຍກ່ວາການຖືເງິນສົດກ້ອນໃຫຍ່.

ສະກຸນເງິນທີ່ສາມາດເປີດໄດ້:
ກີບ, ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບາດ

ວົງເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ
 • 2,500,000.00ກີບ
 • 250.00ໂດລາ
 • 10,000.00ບາດ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ມີສິດເປີດບັນຊີ
 • ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ
 • ບັນຊີບຸກຄົນ
 • ບັນຊີຮ່ວມ
 • ບັນຊີບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ
 • ບັນຊີບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ
 • ບັນຊີບໍລິສັດ
 • ບັນຊີສະມາຄົມ, ສະໂມສອນ ຫລື ສະມາຄົມ (ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ)
 • ບັນຊີບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ / ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ

ເອກະສານການເປີດບັນຊີ

ບັນຊີບຸກຄົນ/ບັນຊີຮ່ວມ
 • ບັດປະຈຳຕົວ / ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ
ບັນຊີເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ / ບັນຊີບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ / ບັນຊີບໍລິສັດ
 • ບັດປະຈຳຕົວເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
ບັນຊີສະມາຄົມ ຫຼື ສະໂມສອນ (ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ)
 • ບັດປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ມີລາຍເຊັນເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ
 • ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການສ້າງຕັ້ງ
 • ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນມະຕິຕົກລົງ / ບົດບັນທຶກການອານຸມັດຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກຳມະການ
ບັນຊີບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ
 • ໜັງສືຜ່ານແດນ / ບັດປະຈຳຕົວ
 • ໃບອະນຸຍາດການເຮັດວຽກ
 • ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງງານ, ຖ້າຫາກຜູ້ຮ້ອງຂໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນລາວ
ບັນຊີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ
 • ໜັງສືຜ່ານແດນ / ບັດປະຈຳຕົວ
 • ໃບທະບຽນວິສະຫະກິດ
 • ມະຕິຕົກລົງຂອງບໍລິສັດ
 • ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂໍເປີດບໍລິສັດ (ຖ້າມີ)Current Account

Current Account helps you manage your money. Enjoy the use of a cheque book facility, a much safer and more convenient option to carrying large amounts of cash.

Type of Deposit Currencies Available:
Lao Kip, US Dollar and Thai Baht

Initial Deposit
 • Lao Kip: 2,500,000.00
 • USD: 250.00
 • Thai Baht: 10,000.00
Eligibility
 • 18 years old and above
 • Individual
 • Joint Account
 • Sole Proprietorship
 • Partnership Account
 • Company Account
 • Association, Clubs or Society Accounts (Non-Government Bodies)
 • Non-resident individual/ companies

Account Opening Requirements

Individual/Joint:
 • Identification Card/Family book
Sole Proprietorship/Partnership Account/Company Account
 • Identity Card of the Sole Proprietor
 • A copy of the Business Registration Form
 • A copy of the Tax Registration Form
Association, Clubs or Society Accounts (Non-Government Bodies)
 • Identity Cards of the signatories
 • A copy of the Certificate of Registration
 • A copy of the Certified Resolution/Minutes of Meeting passed by the Management Committee
Non-Resident Individual
 • Original Passport/Identity Card
 • Work permit or
 • Family Book or Marriage Certificate, if the applicant is married to a Laotian
Non-Resident Companies
 • Original Passport/Identity Card
 • Business registration
 • Company resolution
 • Terms and conditions of company establishment (if any)