Online Banking

ເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າ

ການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແມ່ນເປັນທຳນຽມທີ່ມີມາດົນນານຂອງກຸ່ມທະນາຄານພາບລິກ. ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການເຕີບໃຫຍ່ໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບບັນດາລູກຄ້າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະສະໜອງ:


ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້

 • ພວກເຮົາຈະສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ.
 • ພວກເຮົາຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ດ້ວຍການເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຮັບປະກັນເຖິງມາດຕະຖານການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງ.

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ

 • ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານ.
 • ພວກເຮົາຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທິີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທັງໝົດໃຫ້ທ່ານ.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

 • ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງສູງຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວລູກຄ້າ ແລະ ທຸລະກໍາທາງການເງິນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກເຮົາ.
 • ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ມາດຕະການຄວາມປອດໄພສູງສຸດເພື່ອປ້ອງກັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸດຍາດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສະບາຍໃຈໃນການເຮັດທຸລະກຳກັບພວກເຮົາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.
 • ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ມາດຕະການສູງສຸດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລົງໂທດໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຂອງທ່ານ.

ການຕອບສະໜອງຢ່າງຮີບດ່ວນຕໍ່ການສອບຖາມ ແລະ ຄຳຕຳນິຕ່າງໆ

 • ພວກເຮົາຍິນຕອບຮັບຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍານິຕິຊົມຂອງທ່ານເພາະຖືວ່າເປັນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອ ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.
 • ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບບັນຫາຂອງທ່ານຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຫ້າວຫັນ.

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກປັດສະຍາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະພັດທະນາ ການຮ່ວມມືໃຫ້ເກີດຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າທະນາຄານພາບລິກຂອງພວກເຮົາມີຊື່ສຽງທີ່ດີເລີດຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ ຜ່ານມາທາງດ້ານເປັນພັນທະມິດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບບັນດາລູກຄ້າ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕໃຫ້ເປັນທະນາຄານໃນລະດັບພາກພື້ນ ໂດຍການສືບຕໍ່ສະໜອງການບໍລິການທາງການເງິນທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ນຳໃຊ້ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນຄືການຢູ່ຄຽງຂ້າງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາລູກຄ້າທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.


Client Charter

The delivery of top quality financial services and products and total customer satisfaction are long-cherished traditions at the Public Bank Group. We take special delight in growing together with our customers.

Therefore, we are absolutely committed to providing:


Reliable and Quality Services

 • We shall only offer services and products that are tailored to your needs and success.
 • We shall achieve this by fully understanding your goals and objectives while ensuring service standards that are consistent and efficient.


Transparency of Products and Services

 • We shall always represent our products in a clear, responsible and accurate manner so that our delivery will at least match your expectations.
 • We will fully disclose all the relevant and material terms and conditions relating to the products and services being offered.


Privacy and Security

 • We highly respect and thoroughly appreciate your concerns on the privacy and security of all personal information and financial transactions handled by us.
 • We will employ the tightest security architecture to prevent unauthorised access and ensure your peace of mind concerning all your transactions with us
 • We will pursue the strongest form of preventive and punitive measures against any party which attempts to compromise your right to transaction security and confidentiality.


Prompt response to enquiries and complaints

 • We welcome your enquiries feedback and complaints as opportunities to understand and serve your needs better.
 • We shall therefore promptly and actively respond to all your interactions with us.

Our commitments to you are born out of our philosophy of developing fruitful partnerships. We recognise that Public Bank's reputation for excellence over the past 50 years is founded on a solid and close alliance with our customers.Hence, we plan to grow into a world-class regional bank by continuing to provide professional financial services, employ cutting edge technology, adopt global best practices and, most of all, stay close to all our customers.