Corporate Profile

ບັດວີຊ່າ ເດບິດ ທະນາຄານພາບລິກ

ບັດວີຊ່າ ເດບິດ ທະນາຄານພາບລິກ
ອາຍຸຕ່ຳສຸດ ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ
ເອກະສານປະກອບ ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ/ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ
ຄ່າທຳນຽມລາຍປີ 160,000 ກີບ
ຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານພາບລິກລາວ ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ
ຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານອື່ນ 1% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຖອນ ຫຼື ຕໍ່າສຸດ 40,000 ກີບຕໍ່ລາຍການ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ.
ຄ່າທຳນຽມການປ່ຽນບັດໃໝ່ 80,000 ກີບ
ບັນຊີເງິນຝາກທີ່ເໝາະສົມ ບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ/ຫຼື ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
ບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ/ຫຼື ບັນຊີກະແສລາຍວັນທີ່ເໝາະສົມ ສະກຸນເງິນກີບ, ບາດ ແລະ/ຫຼື ໂດລາ
ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ
ມັນເປັນບັດເດບິດທີ່ສາມາດຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ແລະ ຊື້ສິນຄ້າທີ່ຮ້ານຄ້າທີ່ມີການຮອງຮັບ Visa ໄດ້ໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກ.

ແລະສິດທິພິເສດທີ່ຫຼາຍກ່ວາ!

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ບັດ:
- ບັດວີຊ່າເດບິດ ສະບັບພາສາອັງກິດ, ກະລຸນາກົດໃສ່ບ່ອນນີ້ (PDF format, 160kb)
- ບັດວີຊ່າເດບິດ ສະບັບພາສາລາວ, ກະລຸນາກົດໃສ່ບ່ອນນີ້ (PDF format, 160kb)

ວິທີການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງຂອງບັດວີຊ່າເດບິດ, ກະລຸນາກົດໃສ່ບ່ອນນີ້ (PDF format, 311kb)

PB VISA Debit Card

PB Visa Debit Card
Minimum Age 18 years old and above
Supporting Document Identity Card and/or Passport
Annual Fee LAK160,000
Cash Withdrawal Fee from PB Laos ATM Free
Cash Withdrawal Fee via Non-PB Laos ATM 1% of withdrawal amount or minimum LAK40,000 per transaction, whichever is higher
Card Replacement Fee LAK80,000
Eligible Deposit Account Savings and/or Current Account
Eligible Savings and/or Current Accounts LAK, THB and/or USD
Worldwide Acceptance
It’s an ATM Debit Card with Visa Worldwide Acceptance for All Purchases.

And many more privileges!

Product Disclosure Sheet:
- Debit Card English version, please click here (PDF format, 160kb)
- Debit Card Laos version, please click here (PDF format, 160kb)

Debit Card Fraud Preventive Measures, please click here (PDF format, 311kb)